CIASTECZKA
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym możliwe zapamiętanie przez stronę preferowanego języka i wielkości czcionki. Dodatkowo na stronie znajduje się skrypt Google Analytics, który również może zapisywać ciasteczka.

Więcej na temat ciasteczek (cookies) można przeczytać na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Strona używa ciasteczek - przeczytaj więcej

A. Zasady ogólne

B. Maszynopis

C. Struktura artykułu

D. Recenzowanie 

E. Postanowienia końcowe

 

A. Zasady ogólne

 1. Prace przeznaczone do druku w kwartalniku „Żywienie Człowieka i Metabolizm” (Żyw. Człow. Metab.) należy nadsyłać na adres Redakcji w formie wydruku w 2 egzemplarzach maszynopisu oraz nagraną na nośniku danych (z zaznaczeniem rodzaju edytora, w którym została napisana). Równolegle można przesłać pracę pocztą elektroniczną na adres redakcji (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 2. Praca powinna być przygotowana starannie, w formie bezosobowej, zgodnie z zasadami pisowni polskiej, bez zarzutu pod względem stylistycznym, ze szczególną dbałością o komunikatywność i polskie mianownictwo medyczne.
 3. Objętość prac (łącznie z tabelami, rycinami i piśmiennictwem) nie powinna przekraczać w przypadku prac oryginalnych i poglądowych – 15 stron; doniesień – 7 stron; recenzji książki – do 5 stron maszynopisu.
 4. Nadesłanie pracy do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie była dotychczas publikowana, ani nie została zgłoszona do opublikowania w innym czasopiśmie. Przesłanie pracy do druku jest jednoznaczne ze zgodą wszystkich autorów na jej publikację. Niezbędne jest także dołączenie na druku firmowym instytucji zgody na jej publikację kierownika zakładu, z którego praca pochodzi.
 5. Autorzy prac otrzymują bezpłatnie jeden okazowy egzemplarz czasopisma. Nie otrzymują honorarium.
 6. Przyjęcie pracy do druku oznacza, że autorzy przekazują prawa wydawnicze do pracy i jej fragmentów (w tym rycin i tabel) wydawcy. Publikowanie całości lub części pracy w jakiejkolwiek formie w kraju i za granicą wymaga pisemnej zgody wydawcy, zgodnie z zasadami prawa o ochronie własności intelektualnej oraz prawa wydawniczego.

 

B. Maszynopis

 1. Tekst pracy powinien być wydrukowany jednostronnie na papierze maszynowym formatu A4, z zachowaniem podwójnego odstępu między wierszami (dotyczy także piśmiennictwa, tabel itd.); czcionka Times New Roman 12 pkt; margines prawy
  = 25 mm, margines lewy = 35 mm. Na jednej stronie powinno znajdować się 30 wierszy po około 60 znaków w każdym z nich.
 2. W maszynopisie nie należy stosować żadnych wyróżnień (wersaliki, podkreślenia, kursywa, spacje). Propozycję takich wyróżnień należy zaznaczyć zwykłym ołówkiem na wydruku.
 3. Na prawym marginesie maszynopisu należy ołówkiem zaznaczyć miejsce włamania tabel i rycin.
 4. Na pierwszej stronie maszynopisu, na wysokości 2/3 strony, należy podać kolejno w wierszach: pełne imię i nazwisko autora (imiona i nazwiska autorów), tytuł pracy w języku polskim; tytuł pracy w języku angielskim; nazwę zakładu i instytucji, w której wykonano pracę; pierwszą literę imienia oraz nazwisko kierownika tego zakładu. Przy pracach wieloośrodkowych należy przypisać autorów do ośrodków, z których pochodzą.

 

C. Struktura artykułu

 1. Praca oryginalna powinna być poprzedzona, przygotowanym przez autora (autorów) pracy, streszczeniem – najpierw w języku polskim, a następnie w języku angielskim wraz ze słowami kluczowymi w obu językach. Poniżej powinien znajdować się pełen tekst pracy.
 2. Praca oryginalna powinna być podzielona na następujące części: Streszczenie, Wstęp, Materiał i metody, Wyniki (lub: Wyniki i ich omówienie), Dyskusja, Wnioski, Piśmiennictwo. Poszczególne części pracy mogą być wyróżnione podty­tułami, o ile uczyni to tekst bardziej przejrzystym.
 3. Skróty powinny być wyjaśnione w tekście w miejscu, w którym pojawiają się po raz pierwszy.
 4. Streszczenie. Należy nadesłać w języku polskim i angielskim. Powinno być ono poprzedzone pierwszą literą imienia oraz nazwiskiem autora (autorów), tytułem pracy w języku polskim i angielskim. Powinno zawierać sformułowanie celu badań, identyfikację obiektu, istotę zastosowanej metody oraz najważniejsze wyniki i wnioski.


  4.1. Tytuł pracy i streszczenie w języku angielskim oraz w języku polskim należy wydrukować na oddzielnych kartkach ze względu na zamieszczenie ich w Internecie.
  4.2. Streszczenie prac oryginalnych powinno (w obu wersjach językowych):
                       — zawierać 200-300 wyrazów i nie więcej niż 25 wierszy maszynopisu;
                       — składać się z pięciu wyodrębnionych części oznaczonych kolejno następu­ją­cymi tytułami:
                             Wprowadzenie, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski;
                       — streszczenie w języku angielskim powinno być tłumaczeniem streszczenia w języku polskim.
  4.3. Streszczenie prac poglądowych powinno zawierać 150-250 wyrazów i nie więcej niż 20 wierszy maszynopisu.


 5. Po streszczeniu należy umieścić słowa kluczowe (nie więcej niż 7) w języku polskim i angielskim.
 6. Wstęp (nie więcej niż 1800 znaków) powinien zawierać precyzyjne sformułowanie celu badań oraz uzasadnienie ich podjęcia. Cytowane we wstępie piśmiennictwo należy ograniczyć tylko do pozycji mających bezpośredni związek z treścią wstępu.
 7. Materiał i metody. W tej części pracy należy w sposób wyczerpujący podać informacje dotyczące przedmiotu badań, zastosowanych metod, a w przypadku badań na ludziach – liczbę przypadków (zgodną z pozostałym tekstem i tabelami), wiek badanych (średnia granica, pożądane jest także podanie odchylenia standardowego), kryteria rozpoznawcze grupy badanej i podobne dla grupy kontrolnej. Metodyka powinna być podana dokładnie, aby umożliwić czytelnikowi powtórzenie doświadczenia lub obserwacji.
 8. Wyniki pracy należy podać w logicznej sekwencji w tekście, rycinach, lub tabelach, które powinny być samoobjaśniające się. Nie należy powtarzać w tekście treści tabel i rycin, a jedynie można podkreślić i podsumować ważne obserwacje. Wyniki oznaczeń biochemicznych i innych należy podawać w jednostkach SI.
 9. Tabele i ryciny (ograniczone do niezbędnego minimum dla przejrzystości tekstu) powinny być ponumerowane cyframi arabskimi i wydrukowane na oddzielnych stronach A4. Numeracja powinna odpowiadać chronologii ich pojawiania się w tekście. Na odwrocie każdej tabeli i ryciny należy podać nazwisko autora, tytuł pracy, numer tabeli lub ryciny. Na osobnej stronie należy podać zestawienie podpisów pod rycinami.

  9.1. Tabele powinny mieć na górze tytuł w języku polskim i angielskim. Dotyczy to również opisów wewnątrz tabeli, jak i w odnośnikach pod tabelę. Szersze wyjaśnienia nie powinny być zamiesz­czane w nagłówku tabeli, a w odnośnikach pod nią. W wyjaśnieniach należy wyraźnie opisać statystyczne miary zmienności, takie jak standardowe odchylenie, czy standardowy błąd średnich.
  9.2. Podpisy pod rycinami oraz objaśnienia użytych w rycinach symboli i pojęć opisowych należy podać w języku polskim i angielskim.


 10. Dyskusja. Należy podkreślić nowe oraz ważne aspekty wyników badań i wynikające z nich wnioski. Wyniki własnych badań powinny być ocenione na tle piśmiennictwa wykorzystanego przez autora (autorów) artykułu. Nie należy powtarzać szczegółowo danych przedstawionych w częściach Wstęp i Wyniki.
 11. Wnioski. Należy podać w punktach lub zwięźle je sprecyzować. Wnioski powinny wynikać wyłącznie z przedstawionych wyników badań i łączyć się logicznie z celami pracy przedstawionymi we wstępie.
 12. Piśmiennictwo. Należy ograniczyć tylko do pozycji cytowanych w tekście, mających bezpośredni związek z tematem pracy. Liczba cytowanych pozycji nie powinna przekraczać 30 w przypadku pracy oryginalnej i 40 dla pracy poglądowej. Piśmiennictwo powinno być ułożone zgodnie z kolejnością cytowania w tekście, tabelach i rycinach. Pozycje piśmiennictwa w tekście należy ująć w nawiasy półokrągłe. Należy również podać pozycje cytowane w tabelach lub w legendzie rycin. Należy unikać cytowania streszczeń i nieopublikowanych prac oraz sprawozdań. W przypadku cytowania pracy zaakceptowanej do druku, ale jeszcze nie opublikowanej, należy ją podać jako „w druku”.

  12.1. W wykazie piśmiennictwa należy zachować następującą kolejność: a) w przypadku wydawnictwa ciągłego (czasopismo): nazwisko i inicjał imienia autora (autorów – jedynie pierwszych 3, pozostałych zaznaczyć skrótem „i wsp.”), tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma, w którym praca została ogłoszona, rok, tom, numer, numery stron (od-do), na których znajduje się cytowana praca; b) w przypadku wydawnictwa zwartego (książki): nazwisko i inicjał imienia autora (autorów), tytuł książki, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, numery stron (od-do); c) w przypadku wydawnictwa zwartego zbiorowego: nazwisko i inicjał imienia autora cytowanego rozdziału, tytuł rozdziału, literę [w:], tytuł dzieła, z którego rozdział pochodzi, inicjał imienia i nazwisko redaktora dzieła wraz ze skrótem w nawiasie (red.), miejsce wydania, nazwa wydawnictwa, rok wydania, numery stron (od-do) cytowanego rozdziału. W tekście pracy powołanie się na źródło należy zaznaczyć liczbą odpowiadającą pozycji tego źródła w spisie piśmiennictwa.
  12.2. Piśmiennictwo należy pisać w ciągu, pozycja za pozycją, kolejno numerując i od­dzielając je myślnikiem, w blokach po 10 pozycji. Nazwiska i inne dane pisane alfabetem niełacińskim podaje się w transliteracji zgodnie z Polską Normą 
  PN-70/N-01201.


 13. Pod piśmiennictwem należy podać dokładny adres służbowy pierwszego autora wraz z numerem telefonu kontaktowego oraz adresem poczty elektronicznej.
 14. W artykułach przeglądowych dopuszcza się strukturę: wstęp, dyskusja/poglądy, wnioski, bibliografia.
 15. Innego rodzaju prace powinny również mieć odpowiednie podtytuły, z wyraźnie zaznaczoną ich hierarchią ważności.

 

D. Recenzowanie

 1. Wszystkie prace nadesłane do redakcji są recenzowane przez dwóch recenzentów. Redakcja stosuje podwójnie anonimową recenzję, co oznacza, że nie są ujawnione dane zarówno recenzenta, jak i autora. Praca zostaje opublikowana, o ile uzyska pozytywne recenzje. Autor otrzymuje kopie recenzji z prośbą o poprawienie pracy. Wskazane jest, aby poprawiona praca została nadesłana do redakcji w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania przez Autora recenzji. Poprawiona wersja pracy powinna być nadesłana w 2 egz. oraz w wersji elektro­nicznej.
 2. W przypadku nieprzyjęcia pracy do druku redakcja zwraca autorowi 1 egzemplarz maszynopisu.
 3. Autor otrzymuje bezpłatnie 1 egzemplarz czasopisma, w którym opublikowano jego pracę.

 

E. Postanowienia końcowe

 1. W otrzymanej do sprawdzenia korekcie szczotkowej autorowi wolno poprawić tylko rzeczywiste błędy druku. Nie jest dopuszczalne nanoszenie zmian merytorycznych w tekście podczas korekty autorskiej. Wszystkie poprawki w tekście należy zazna­czyć ołówkiem w sposób wyraźny na prawym marginesie. Korekta, po jej popra­wieniu i podpisaniu do druku, powinna być odesłana do sekretariatu redakcji w ciągu 2 dni od daty jej otrzymania. Niewywiązanie się z tego terminu powoduje skiero­wanie pracy do druku jedynie po korekcie redakcyjnej.
 2. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawienia mianownictwa i usterek stylistycznych oraz dokonania skrótów bez uzgodnienia z autorem.
 3. Rękopisy nadesłane niezgodnie z wymaganiami regulaminu będą odsyłane autorom.

Wyszukiwarka