CIASTECZKA
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym możliwe zapamiętanie przez stronę preferowanego języka i wielkości czcionki. Dodatkowo na stronie znajduje się skrypt Google Analytics, który również może zapisywać ciasteczka.

Więcej na temat ciasteczek (cookies) można przeczytać na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Strona używa ciasteczek - przeczytaj więcej

ANNA KOPICZKO, NATALIA BIEŃKO, JOANNA CIEPLIŃSKA, ANNA STECKA

 

ZAWARTOŚĆ WAPNIA I WITAMINY D

W CAŁODZIENNYCH RACJACH POKARMOWYCH STUDENTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM SUPLEMENTACJI

 

 

Wstęp. Wapń  jest najistotniejszym składnikiem mineralnym tkanki kości i zębów, który magazynowany jest pod postacią  hydroksyapatytu. Gospodarka wapniem w organizmie re- gulowana jest przez parathormon (PTH) oraz aktywny metabolit witaminy D. Parathormon i witamina D3  zwiększają wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego. Witamina D jest znanym od lat czynnikiem niezbędnym do utrzymania  prawidłowej gospodarki wapniowo- fosforanowej w organizmie jako  czynnik  regulacji prawidłowego przebiegu  mineralizacji kości.

 

Cel pracy.  Celem pracy  była ocena zawartości wapnia i witaminy D w całodziennych ra-

cjach pokarmowych (CRP) studentów z uwzględnieniem suplementacji.

 

Materiał i metody. Badaniem objęto łącznie  140 osób w wieku  23,1 ± 2,8 lat (70 studentek i 70 studentów). Dobór próby  został  przeprowadzony poprzez  losowanie  systemowe z listy ewidencji studentów, uczących  się w trybie  stacjonarnym na kierunku Fizjoterapia w jed- nej z warszawskich szkół wyższych. Przeprowadzono podstawowe  pomiary antropometrycz- ne. Do oceny żywienia przeprowadzono wywiad o spożyciu żywności z ostatnich 24 godzin, powtórzony dwukrotnie. Zawartość wapnia i witaminy D w diecie  oceniono  w programie komputerowym Dieta  5.0 w wersji  rozszerzonej. Uzyskane wyniki  porównano ze znoweli- zowanymi normami żywienia z 2012 roku  w oparciu  o normy na  poziomie średniego  za- potrzebowania grupy  (EAR). Przeprowadzone obliczenia  uwzględniały suplementację diety składnikami mineralnymi oraz witaminą D.

 

Wyniki. Wśród zbadanych ogółem, średnie spożycie wapnia wyniosło 839,2 ± 436,8 mg/dobę. Spożycie wapnia poniżej  normy EAR odnotowano u studentek (639,7 ± 347,2 mg/dobę). Śred- nia  zawartość  witaminy D w CRP  zbadanych (z diety  i suplementów), niezależnie od płci, była znacznie mniejsza niż  norma EAR odpowiednio 1,88 μg/dobę u studentek i 4,7 μg/dobę u studentów. Odnotowano większe  odsetki  osób z niedoborem zarówno  wapnia, jak i witami- ny  D wśród młodych kobiet w porównaniu do mężczyzn. Ogółem połowę zbadanych charak- teryzowało zbyt małe  spożycie  wapnia oraz u 92,9% zaniżone w stosunku do EAR spożycie witaminy D. Niedobory częściej występowały wśród studentek.

 

Wnioski. Wśród studentów Fizjoterapii odnotowano znaczne niedobory witaminy D oraz u  połowy  zbadanych niedobory wapnia w diecie,  a szczególnie  wśród  kobiet,  co wskazuje na  brak  wspomagania żywieniowego w kierunku  prawidłowego zmineralizowania tkanki kostnej.  Istnieje potrzeba edukacji żywieniowej młodzieży akademickiej w tym  zakresie.

 

A .  Ko p ic z k o ,  N .  B ie ń k o ,  J .  C ie p l i ń s k a ,  A .  S t e c k a

 

THE  CONTENT OF CALCIUM AND VITAMIN D IN DAILY FOOD RATIONS STUDENTS INCLUDING THE  SUPPLEMENTATION.

 

Introduction. Calcium is the most important mineral component of bones and teeth which is stored in the form of hydroxyapatite. The metabolism of calcium in the body is regulated by the parathyroid hormone (PTH) and the active metabolite of vitamin D. The parathyroid hormone and vitamin D3 increase calcium absorption from the digestive  tract. Vitamin D has been well known for years as an essential factor in maintaining appropriate calcium and phosphate me- tabolism and regulating proper bone mineralization.

 

Aim of the study. The main objective of the study was to evaluate the content of calcium and vitamin D in students’ daily food rations including supplementation.

 

Material and methods.  The study involved 140 people aged 23.1 ± 2.8 years (70 female and

70 male students). The participants were randomly chosen from the list of records of physio- therapy students. Basic anthropometric measurements were performed. To evaluate the nu- tritional interviewed about food consumption of the last 24 hours repeated twice. The calcium content and  vitamin  D intake rated in a computer program Version 5.0 Diet extended. The obtained results were compared with the amended norms from 2012 based  on the norms for group average demand  (EAR).  The calculations included  diet supplementation with minerals and vitamin D.

 

Results. The average calcium intake among the surveyed group amounted to 839,2 ± 436.8 mg / day. Calcium intake below the EAR norm was recorded in female students (639.7 ± 347.2 mg / day). The average content of vitamin D in the participants daily nutritional ration (from diet and supplements) regardless of sex was much smaller than the EAR  norm and equalled respectively 1.88 mg / day for female students and 4.7 mg / day for male students. The percent- age of young women with both calcium and vitamin D deficiency was higher compared to men. In total, half of the surveyed were characterized by insufficient calcium intake and 92.9% by lower than the EAR norm intake of vitamin D. The deficiencies were more frequently observed among female students.

 

Conclusions. Among the studied group of physiotherapy students there was reported a sig- nificant deficiency of vitamin  D and in half of the tested subjects calcium deficiency in their diet. It was observed particularly among women which points to the lack of nutritional support in maintaining correct mineralization of the bone tissue. There is a need for nutritional educa- tion among higher education students in this field.

Wyszukiwarka