CIASTECZKA
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym możliwe zapamiętanie przez stronę preferowanego języka i wielkości czcionki. Dodatkowo na stronie znajduje się skrypt Google Analytics, który również może zapisywać ciasteczka.

Więcej na temat ciasteczek (cookies) można przeczytać na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Strona używa ciasteczek - przeczytaj więcej

Treści przedstawione w artykułach powinny być zgodne z ujednoliconymi wymaganiami dla czasopism biomedycznych (ICMJE – http://www.icmje.org).

 

Konflikt interesów

Wszyscy autorzy powinni ujawnić rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów z ostatnich trzech lat – zarówno finansowy, jak i w stosunkach z osobami, organizacjami lub firmami – który mógłby mieć wpływ na przekazaną do publikacji pracę. Potencjalny konflikt interesów występuje m.in. w przypadku zatrudnienia, konsultacji, akcjonariatu, honorariów, świadczenia płatnych ekspertyz, aplikacji/rejestracji patentów, grantów lub innych projektów związanych z finansowaniem.

 

Prawa autorskie

Nadesłanie pracy do czasopisma „Żywienie Człowieka i Metabolizm” i wyrażenie zgody na publikację oznacza, że prawa do jej wykorzystania (wydawania i rozpowszechniania) przechodzą na właściciela czasopisma, czyli Instytut Żywności i Żywienia.

Prenumeratorzy mogą odtwarzać spis treści lub przygotować listę artykułów zawierającą streszczenia jedynie do osobistego lub wewnętrznego użytku ich instytucji.

 

Wkład pracy autorów

Wskazanie wkładu poszczególnych autorów w powstanie artykułu jest zalecane, lecz nie jest obowiązkowe.

 

Zjawisko ghostwritingguest autorship

Ghostwritingguest authorship są przejawem nierzetelności naukowej.

Ghostwriting – autor publikacji nie jest ujawniony w zespole autorów, autorstwo przypisuje się innej osobie.

Guest authorship – osoba znajduje się wśród autorów lub współautorów publikacji, mimo że nie brała udziału w przygotowaniu publikacji lub jej wkład był znikomy.

Przy składaniu artykułów wymagane jest złożenie oświadczenia, że w publikacji nie występują zjawiska ghostwritingguest authorship. Wykryte zaś przypadki będą ujawniane i przekazywane instytucjom zatrudniającym autorów, towarzystwom naukowym, stowarzyszeniom wydawców naukowych itp.

 

Zasdy recenzowania

Wszystkie prace nadesłane do redakcji są recenzowane przez dwóch recenzentów. Redakcja stosuje podwójnie anonimową recenzję, co oznacza, że nie są ujawnione dane zarówno recenzenta, jak i autora. Praca zostaje opublikowana, o ile uzyska pozytywne recenzje. Autor otrzymuje kopie recenzji z prośbą o poprawienie pracy. Wskazane jest, aby poprawiona praca została nadesłana do redakcji w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania przez Autora recenzji. Poprawiona wersja pracy powinna być nadesłana w 2 egz. oraz w wersji elektro­nicznej.

W przypadku nieprzyjęcia pracy do druku redakcja zwraca autorowi 1 egz. maszynopisu.

Autor otrzymuje bezpłatnie 1 egz. czasopisma, w którym opublikowano jego pracę.

Wyszukiwarka