CIASTECZKA
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym możliwe zapamiętanie przez stronę preferowanego języka i wielkości czcionki. Dodatkowo na stronie znajduje się skrypt Google Analytics, który również może zapisywać ciasteczka.

Więcej na temat ciasteczek (cookies) można przeczytać na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Strona używa ciasteczek - przeczytaj więcej

ZOFIA CHWOJNOWSKA, JADWIGA CHARZEWSKA,

BOŻENA WAJSZCZYK, ELŻBIETA CHABROS

 

ŚNIADANIA MŁODZIEŻY

– SKŁAD I WARTOŚĆ ODŻYWCZA

 

 

Wstęp. Żywieniowcy rekomendują, że śniadanie powinno być spożywane każdego  dnia zwłaszcza przez najmłodszych. Rolą  śniadania jest dostarczenie energii  niezbędnej do pra- widłowej,  codziennej pracy  i rozwoju  młodego  organizmu. Skutkiem opuszczania śniadań może być podwyższone ryzyko zachorowania na przewlekłe choroby.

 

Cel pracy.  Celem pracy  była  ocena częstości  i jakości  spożywanych śniadań przez  war- szawską młodzież w wieku  11-15 lat zbadaną w latach 2005–2006 oraz wpływ  ich spożywania na masę ciała.

 

Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w latach  2005–2006 w wylosowanych 22 szkołach  i 86 klasach  w obrębie całej Warszawy. Łącznie zbadano  1054 uczniów (554 dziew- cząt i 500 chłopców). Sposób żywienia oceniono  metodą  bezpośredniego wywiadu o spożyciu z ostatnich 24-godzin.

 

Wyniki. Zawarte w I i II śniadaniach energia  i składniki pokarmowe pokrywały w du-

żych procentach  całodzienne zapotrzebowanie. Zapotrzebowanie na energię  było realizowa- ne w 17,3-20,5%, na  białko  aż w 24,6-43,1%, Zapotrzebowanie na  składniki mineralne było pokryte od 14,0-34,5% w zależności od składnika i posiłku. Natomiast dzienne zalecenia dla witamin były  realizowane w 12,6-56,7% w zależności od rodzaju witamin i analizowanych posiłków.

 

Wnioski. I i II śniadania dostarczają znacznych ilości energii  i kluczowych składników odżywczych, takich  jak: białko  ogółem,  witaminy: A, C, B1, B2, B6   czy magnez przyczynia- jąc się w znacznym stopniu do lepszej  realizacji przez młodzież codziennego zapotrzebowa- nia, jak również  stanowiąc znaczną część w odniesieniu do całodziennego spożycia. Istotnie niższe  wskaźniki BMI u młodzieży spożywającej śniadania potwierdziły, że niespożywanie

śniadań me przyczyniać się do rozwoju  otyłości.

 

Z .  C h w o j n o w s k a ,  J .  C h a r z e w s k a ,  B.  W a js z c z y k , E.   C h a b r o s

 

ADOLESCENT BREAKFAST – FOOD FREQUENCY AND NUTRITIVE VALUE

 

Introduction. Nutritionists recommend that breakfast should be eaten every day especially for adolescent and children. The role of the breakfast is to provide the energy needed for prop- er, daily work and development of the young organism. The effect of lowering the breakfast may be an increased risk of developing chronic disease.

 

Aim. The objective of this study was to evaluate the frequency and quality of breakfast con- sumed  by the Warsaw youth aged 11-15 years examined  in 2005-2006 and the impact of their consumption on body weight.

 

Materials and methods.  The  study was conducted in 2005-2006 in randomly selected 22 schools and 86 classrooms throughout Warsaw. A total of 1054 tested students (554 girls and

500 boys). Mode of nutrition were assessed by direct method 24 hour recall.

 

Results. Consumed  in the first  and  second  breakfast in energy and  nutrients  covered in a large percentage of the all day demand  for these ingredients. The demand  for the energy val- ue was performed in 17,3–20,5% protein until 24,6 – 43,1%, demand for minerals in the analyzed breakfast was coated on the 14,0 –34,5%, depending the component and the meal. In contrast, the daily recommendations for vitamins  were performed in 12,6 – 56,7% depending on the type of vitamins and analyzed meals.

 

Conclusions. I and II breakfast  provide significant energy and key nutrients such as total protein, vitamins A, C, B1, B2, B6 and magnesium contribute significantly to the implementation of their daily demand,  as well as a significant part of with respect to the all-day consumption. Significantly lower BMI in adolescents consuming  breakfast confirmed that not taking break- fast may contribute to the prevalence of obesity in adolescents.

Wyszukiwarka